TỪ TRIẾT HỌC ÐẾN HUYỀN THOẠI NGUỒN GỐC TỘC VIỆT (TRẦN ÐẠI SĨ)

Tìm lại được bài này thấy hay:

TỪ TRIẾT HỌC ÐẾN HUYỀN THOẠI NGUỒN GỐC TỘC VIỆT (TRẦN ÐẠI SĨ)

I. sơ tâm về tộc việt
Tôi học chữ Nho trước khi học chữ Quốc ngữ. Thầy khai tâm của tôi là ông ngoại tôi. Ông tôi không có con trai, mẹ tôi là con út của người. Theo luật triều Nguyễn, thì con trai ông tôi sẽ được tập ấm. Không có con trai, thì con nuôi được thay thế. Tôi là con nuôi của ông tôi, nên người dạy tôi học để nối dòng Nho gia. Tôi cũng được tập ấm, thụ sắc phong của Ðại Nam Hoàng đế. (Hiện Ðại Nam Hoàng đế vẫn còn sống ở Paris).
Năm lên sáu tuổi, tôi được học tại trường tiểu học do chính phủ Pháp mở tại Việt Nam, cũng năm đó, tôi được học chữ Nho. Thời gian 1943-1944 rất ít gia đình Việt Nam còn cho con học chữ Nho, bởi đạo Nho cũng như nền cổ học không còn chỗ đứng trong đời sống kinh tế, chính trị nữa. Thú thực tôi cũng không thích học chữ Nho bằng chơi bi, đánh đáo. Nhưng vì muốn làm vui lòng ông tôi mà tôi học. Các bạn hiện diện nơi đây không ít thì nhiều cũng đã học chữ Nho đều biết rằng chữ này học khó như thế nào. Nhưng tôi chỉ mất có ba tháng đã thuộc làu bộ Tam Tự Kinh, rồi sáu tháng sau tôi được học Sử.
Tôi được học Nam sử bằng chữ Nho, đồng thời với những bài sử khai tâm bằng quốc ngữ vào năm bẩy tuổi. Thời điểm bấy giờ bắt đầu có những bộ sử viết bằng Quốc ngữ, rất giản lược, để dạy học sinh; không bằng một phần trăm những gì ông tôi dạy tôi. Thầy giáo biết tôi là cái kho vô tận về sử Hoa-Việt, nên thường bảo tôi kể cho các bạn đồng lớp nghe về anh hùng nước tôi. Chính vì vậy, tôi phải lần mò đọc những bộ sử lớn viết bằng chữ Hán như Ðại Việt sử ký, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, An Nam chí lược, Việt sử lược. Ðại cương, mỗi bộ sử đều chép rất giản lược về nguồn gốc dân tộc Việt Nam như sau:
“Vua Minh cháu bốn đời vua Thần Nông, nhân đi tuần thú phương Nam, đến núi Ngũ Lĩnh, kết hôn với một nàng tiên đẻ ra người con tên Lộc Tục. Vua lập đài, tế cáo trời đất, phong cho con trưởng làm vua phương Bắc, tức vua Nghi; phong con thứ là Lộc Tục làm vua phương Nam. Ngài dạy hai thái tử rằng: Nghi làm vua phương Bắc, Tục làm vua phương Nam, lấy núi Ngũ Lĩnh làm cương giới. Hai người làm vua hai nước nhưng vốn cùng gốc ở ta, phải lấy điều hiếu hòa mà ở với nhau. Tuyệt đối Nam không xâm Bắc, Bắc chẳng chiếm Nam. Kẻ nào trái lời, sẽ bị tuyệt tử tuyệt tôn”.
Xét triều đại Thần Nông, khởi từ năm 3118 trước Tây lịch, đến đây thì chia làm hai:
1. Thần Nông Bắc
Vua Nghi (2889-2884 trước Tây lịch)
Vua Lai (2843-2794 trước Tây lịch)
Vua Ly (2795-2751 trước Tây lịch)
Vua Du Võng (2752-2696 trước Tây lịch)
Ðến đây triều đại Thần Nông Bắc chấm dứt, đổi sang triều đại Hoàng Ðế từ năm Giáp Tý (2697 trước Tây lịch). Các nhà chép sử Trung Quốc lấy thời đại Hoàng Ðế làm kỷ nguyên. Trong Sử Ký, Tư Mã Thiên khởi chép quyển Một là Ngũ đế bản kỷ, coi Hoàng Ðế là Quốc tổ Trung Quốc.
2. Triều đại Thần Nông Nam
Thái tử Lộc Tục lên làm vua năm Nhâm Tuất (2879 trước Tây lịch), hiệu là Kinh Dương, lúc mười tuổi. Sau này người Việt lấy năm này làm kỷ nguyên lập quốc. Nếu cộng chung, cho đến nay là 4872 năm, vì vậy người Việt hằng tự hào rằng đã có năm nghìn năm văn hiến.
Xét về cương giới, cổ sử chép:
“Thái tử Lộc Tục lên ngôi, lấy hiệu là vua Kinh Dương (2), tên nước là Xích Quỷ, đóng đô ở Phong Châu nay thuộc Sơn Tây. Vua Kinh Dương lấy con gái vua Ðộng Ðình là Long Nữ đẻ ra thái tử Sùng Lãm. Thái tử Sùng Lãm lại kết hôn với công chúa Âu Cơ con vua Ðế Lai (3). Khi vua Kinh Dương băng hà Thái tử Sùng Lãm lên nối ngôi vua tức vua Lạc Long, đổi tên nước là Văn Lang. Nước Văn Lang, Bắc tới hồ Ðộng Ðình, Nam giáp nước Hồ Tôn, Tây giáp Ba Thục, Ðông giáp biển Ðông Hải.”
Cổ sử đến đây, không có gì đáng nghi ngờ, nhưng tiếp theo, lại chép:
“Vua Lạc Long lấy công chúa Âu Cơ sinh ra một bọc trăm trứng, nở ra trăm con. Ngài truyền cho các hoàng tử đi bốn phương lập ấp, tổ chức cai trị, giáo hóa dân chúng. Mỗi vị lập một ấp, sau trở thành Lạc hầu, theo lối cha truyền con.”
Hoàng tử thứ nhất tới thứ mười lập ra vùng hồ Ðộng Ðình.
Hoàng tử thứ mười một tới thứ hai mươi lập ra vùng Tượng Quận.
Hoàng tử thứ hai mươi mốt tới thứ ba mươi lập ra vùng Chân Lạp.
Hoàng tử thứ ba mươi mốt tới thứ bốn mươi lập ra vùng Chiêm Thành.
Hoàng tử thứ bốn mươi mốt tới thứ năm mươi lập ra vùng Lão Qua.
Hoàng tử thứ năm mươi mốt tới thứ sáu mươi lập ra vùng Nam Hải.
Hoàng tử thứ sáu mươi mốt tới thứ bẩy mươi lập ra vùng Quế Lâm.
Hoàng tử thứ thứ bẩy mươi mốt tới thứ tám mươi lập ra vùng Nhật Nam.
Hoàng tử thứ tám mươi mốt tới thứ chín mươi lập ra vùng Cửu Châu.
Hoàng tử thứ chín mươi mốt tới thứ một trăm lập ra vùng Giao Chỉ.
Người hẹn rằng: Mỗi năm các hoàng tử phải về cánh đồng Tương vào ngày Tết để chầu hầu phụ mẫu”.
Một truyền thuyết khác lại nói:
Vua Lạc Long nói với Âu Cơ rằng:
“Ta là loài rồng, nàng là loài tiên, ở với nhau lâu không được. Nay ta đem năm mươi con xuống nước, nàng đem năm mươi con lên rừng. Mỗi năm gặp lại nhau tại cánh đồng Tương một lần”.
Các sử gia Việt tuy lấy năm vua Kinh Dương lên làm vua là năm Nhâm Tuất 2879 trước Tây lịch, nhưng không tôn vua Kinh Dương với công chúa con vua Ðộng Ðình làm Quốc tổ, Quốc mẫu, mà lại tôn vua Lạc Long làm Quốc tổ, và công chúa Âu Cơ làm Quốc mẫu. Cho đến nay, nếu các bạn hỏi trăm người Việt ở hải ngoại rằng tổ là ai, họ đều tự hào: Chúng tôi là con rồng cháu tiên, Quốc tổ tên Lạc Long, Quốc mẫu tên Âu Cơ.
Không phải sử gia Hoa-Việt cho rằng các vua Phục Hy, Thần Nông thuộc huyền sử, hay không hẳn là tổ mình, mà cho rằng triều đại Phục Hy, Thần Nông là tổ về huyết tộc, mà không phải là tổ chính trị. Bởi tại phương Bắc từ khi Hoàng Ðế lên ngôi vua; tại phương Nam, Lạc Long lên ngôi vua, mới phân hẳn ra Việt, Hoa hai nước rõ ràng.
II. chủ đạo tộc hoa, tộc việt
Như các bạn đã thấy, mỗi dân tộc đều có một chủ đạo, cùng một biểu hiệu. Người Pháp cho rằng tổ tiên là người Gaulois, con vật tượng trưng là con gà trống. Người Anh lấy biểu hiệu là con sư tử. Người Hoa Kỳ lấy biểu hiệu là con chim ưng. Người Trung Hoa lấy biểu hiệu là con rồng.
Người Việt lấy biểu hiệu là con rồng và chim âu. Gốc tự huyền sử vua Lạc Long là loài rồng, công chúa Âu Cơ là loài chim.
Người Do Thái tự tin rằng họ là giống dân linh, được Chúa trọn. Vì vậy, sau hai nghìn năm mất nước, họ vẫn không bị đồng hóa. Khi tái lập quốc, với dân số bằng một phần trăm khối Ả Rập, nhưng họ vẫn đủ khả năng chống với bao cuộc tấn công để tồn tại. Ðó là nhờ niềm tin họ thuộc sắc dân được Chúa chọn.
Người Hoa thì tin rằng mình là con Trời. Cho nên trong các sách cổ của họ vua được gọi là Thiên tử, còn các quan thì luôn là người nhà trời xuống thế phò tá cho vua. Chính niềm tin đó cùng với văn minh Hoa hạ, văn minh Nho giáo đã kết thành chủ đạo của họ. Cho nên người Hoa dù ở đâu, họ cũng có một tổ chức xã hội riêng, sống với nhau trong niềm kiêu hãnh con Trời. Cho dù họ lưu vong đến nghìn năm, họ cũng không bị đồng hóa, không quên nguồn gốc, cũng chính vì vậy, mà từ một tộc Hoa nhỏ bé ở Lưu vực sông Hoàng Hà, họ đánh chiếm, đồng hóa hàng nghìn nước xung quanh. Nhưng chủ đạo, và sức mạnh của họ phải ngừng lại ở biên giới Hoa-Việt ngày nay.
Từ nguồn gốc lập quốc, từ niềm tin mình là con của Rồng, cháu của Tiên, cho nên người Việt có một sức bảo vệ quốc gia cực mạnh. Tộc Việt đã chiến đấu không ngừng để chống lại cuộc Nam tiến liên miên trong hai nghìn năm của tộc Hoa. Bất cứ thời nào, người Việt dù bị phân hóa đến đâu, nhưng khi bị Bắc xâm, lập tức họ ngồi lại với nhau để bảo vệ quốc gia.
III. đi tìm lại nguồn gốc tộc việt
Năm trước, đồng nghiệp của tôi đã giảng cho các bạn sinh viên các giả thuyết về nguồn gốc dân tộc Việt Nam, bao gồm:
1. Thuyết của giáo sư Léonard Aurousseau về cuộc di cư của người Ư-Việt hay Ngô-Việt sang Âu Lạc.
2. Thuyết của Claude Madroll về cuộc di cư của người Mân Việt sang Âu Lạc.
3. Thuyết của học giả Ðào Duy anh, Hồ Hữu Tường về sự di cư do thời tiết của người Việt từ Bắc xuống Nam.
4. Thuyết của Trần Ðại Sỹ theo khoa Khảo cổ, bằng hệ thống y khoa ADN.
Cuối cùng các giáo sư đồng nghiệp đã nhận định rằng: Nhờ vào khoa Khảo cổ, nhờ vào hệ thống khoa học, từ nay không còn những giả thuyết về nguồn gốc tộc Việt nữa, mà chỉ còn lại công cuộc tìm kiếm của tôi, rồi kết luận:
Tộc Việt bao gồm trăm giống Việt sống rải rác từ phía Nam sông Trường Giang, Ðông tới Biển, Tây tới Tứ Xuyên, Nam tới vịnh Thái Lan. Người Việt từ Ngô Việt di cư xống phương Nam. Người Mân Việt di xuống Giao Chỉ. Người Việt di cư từ Nam sông Trường Giang tránh lạnh xuống Bắc Việt đều đúng. Ðó là những cuộc di cư của Tộc Việt trong lãnh thổ của họ, chứ không phải họ là tộc khác di cư tới đất Việt”.
III. phương pháp nghiên cứu
Trong việc đi tìm nguồn gốc tộc Việt, tôi đã dùng phương pháp y khoa nhiều nhất, và phương pháp khoa học mới đây. Tôi đã được giáo sư Tarantino về khoa Anatomie của Ý và giáo sư Vareilla Pascale của Pháp tích cực giúp đỡ.
1. Dùng biện chứng y khoa vào khảo cổ.
Biện chứng căn bản của người nghiên cứu y khoa là:
“Khi có chứng trạng, ắt có nguyên do”.
Biện chứng này đã giúp tôi rất nhiều trong khi nghiên cứu về nguồn gốc tộc Việt. Khi nghiên cứu, những tài liệu cổ, dù là huyền thoại, dù là huyền sử, dù là triết học, tôi cũng coi là chất liệu quan trọng. Như tôi đã từng trình bầy, nước ta có một tôn giáo, mà toàn dân đều theo, đó là thờ các anh hùng dân tộc. Tại những đền thờ chư vị anh hùng, thường có một cuốn phổ kể sự tích các ngài. Vì theo thời gian, tiểu sử các ngài bị dân chúng huyền thoại hóa đi, riết rồi thành hoang đường. Cho nên những học giả đi tiên phong nghiên cứu về sử học Việt thường bỏ qua. Tôi lại suy nghĩ khác: ”Không có nguyên do, sao có chứng trạng”. Vì vậy tôi đã tìm ra rất nhiều điều lý thú.
Tỷ dụ: Bất cứ một nhà nghiên cứu nào, khi khảo về thời vua An Dương cũng cho rằng truyện thần Kim Quy cho vua móng, làm nỏ bắn một lúc hàng nghìn mũi tên khiến Triệu Ðà bị bại; là hoang đường, là ma trâu đầu rắn. Nhưng tôi lại tin, và cuối cùng tôi đã tìm ra sự thực: Hồi ấy Cao cảnh hầu Cao Nỗ đã chế ra nỏ liên châu, như súng liên thanh ngày nay. Tôi cũng tìm ra kích thước ba loại mũi tên đồng của nỏ này.(4)
Với lý luận y khoa, với Anatomie, với lý thuyết y học mới về tế bào, với những khai quật của người Pháp ở Ðông Dương, của Việt Nam, của Trung Quốc cùng hệ thống máy móc tối tân đã giúp tôi phân loại xương sọ, xương ống quyển, cùng biện biệt y phục của tộc Hoa, tộc Việt, rồi đi đến kết luận về lãnh thổ Văn Lang tới hồ Ðộng Ðình.(5)
2. Những tài liệu cổ
Ranh giới phía Nam của nước Văn Lang tới nước Hồ Tôn đã quá rõ ràng. Ranh giới phía Tây với Ba Thục, phía Ðông với biển lại tùy thuộc vào ranh giới phía Bắc. Nếu như ranh giới phía Bắc quả tới hồ Ðộng Ðình, thì ranh giới phía Tây chắc phải giáp Ba Thục và phía Ðông phải giáp Ðông Hải.
Vì vậy tôi đi tìm ranh giới phía Bắc.
Dưới đây là huyền thoại, huyền sử, mà tôi đã bấu víu vào để đi nghiên cứu.
“Cổ sử Việt đều nói rằng ranh giới phía Bắc tới hồ Ðộng Ðình.
“Truyền thuyết nói: Ðế Minh lập đàn tế cáo trời đất, rồi chia thiên hạ làm hai. Từ Ngũ Lĩnh về Bắc cho Ðế Nghi, sau thành Trung Quốc. Từ Ngũ Lĩnh về Nam truyền cho vua Kinh Dương sau thành nước Văn Lang.
Truyền thuyết nói: Sau khi vua Kinh Dương, vua Lạc Long kết hôn, đều lên núi Tam Sơn trên hồ Ðộng Ðình hưởng thanh phúc ba năm. Lúc ngài lên núi, có chín vạn hoa tầm xuân nở.
“Truyền sử nói: Sau khi Quốc tổ Lạc Long, Quốc mẫu Âu Cơ cho các hoàng tử đi bốn phương qui dân lập ấp, dặn rằng: Mỗi năm về Tương đài trên cánh đồng Tương chầu Quốc tổ, Quốc mẫu một lần.
“Cổ sử nói: Quốc tổ dẫn năm mươi con xuống biển, Quốc mẫu dẫn năm mươi con lên núi, hẹn mỗi năm gặp nhau một lần ở cánh đồng Tương.
“Sử nói vua nước Nam Việt là Triệu Ðà thường đem quân quấy nhiễu biên giới Việt-Hán là Nam quận, Trường Sa (Mậu Ngọ, 183 trước Tây lịch). Như vậy biên giới Nam Việt với Hán ở vùng này.
“Sử nói rằng: Khi Trưng Nhị, Trần Năng, Phật Nguyệt, Lại Thế Cường đem quân đánh Trường Sa, (39 sau Tây lịch) thì nữ tướng Trần Thiếu Lan tử trận, mộ chôn ở ghềnh Thẩm Giang (Sự thực đó là Tương Giang thông với hồ Ðộng Ðình) Sau đó ít năm có trận đánh giữa Lĩnh Nam với Hán. Tướng Lĩnh Nam tổng trấn hồ Ðộng Ðình là Phật Nguyệt, tướng Hán là Mã Viện, Lưu Long (40 sau Tây lịch).
Nhưng các sử gia gần đây đều đặt nghi vấn rằng: Làm gì biên giới thời Văn Lang rộng như vậy? Nếu có chỉ ở vào phía Bắc biên giới Hoa-Việt hiện nay trăm cây số là cùng. Tôi căn cứ vào những chứng trạng trên, mà đi tìm nguồn gốc.
IV. đi tìm biên giới nước văn lang
1. Núi Ngũ Lĩnh.
Cuối năm Canh Thân (1980), tôi lấy máy bay đi Bắc Kinh, rồi đổi máy bay ở Bắc Kinh đi Trường Sa. Trường Sa là thủ phủ của tỉnh Hồ Nam. Tất cả di tích của tộc Việt như hồ Ðộng Ðình, núi Trường Sa, núi Ngũ Lĩnh, sông Tương, Thiên Ðài, Tương Ðài, cánh đồng Tương đều nằm ở tỉnh này.
Tôi đi nghiên cứu với một thư giới thiệu của giới chức cao cấp y học. Không biết trong thư giới thiệu, các giới chức y khoa Trung Quốc ghi chú thế nào, mà khi tôi tiếp xúc với sở du lịch, ty văn hóa địa phương, họ đều tưởng tôi tới Trường Sa để nghiên cứu về sự cấu tạo hình thể cùng bệnh tật dân chúng tại đây. Thành ra tôi bị mất khá nhiều thì giờ nghe thuyết trình của các đồng nghiệp về vấn đề này. Tôi cư ngụ trong khách sạn
Trường Sa tân điếm, nằm trên đại lộ Nhân Dân. Tôi xin cuốn địa phương chí mới nhất của tỉnh, rồi mò vào thư viện ty văn hóa, sở bảo vệ cổ tích, đại học văn khoa, lục lọi những tài liệu cổ, mà ngay những sinh viên văn khoa cũng ít ai ghé mắt tới.
Ðầu tiên tôi đi tìm núi Ngũ Lĩnh. Không khó nhọc, tôi thấy ngay, đó là năm dãy núi gần như ngăn đôi Nam, Bắc Trung Quốc.
– Một là Ðại Dữu lĩnh.
– Hai là Quế Dương, Kỳ Ðiền lĩnh.
– Ba là Cửu Chân, Ðô Lung lĩnh.
– Bốn là Lâm Gia, Minh Chử lĩnh.
– Năm là Thủy An, Việt Thành lĩnh.
Về vị trí:
– Ngọn Thủy An, Việt Thành chạy từ tỉnh Phúc Kiến, đến huyện Tuần Mai tỉnh Quảng Ðông.
– Ngọn Ðại Dữu chạy từ huyện Ðại Dữu (Nam An), tỉnh Giang Tây đến huyện Nam Hùng tỉnh Quảng Ðông.
– Ngọn Lâm Gia, Minh Chử chạy từ Lâm huyện tỉnh Hồ Nam đến Liên huyện tỉnh Quảng Ðông.
– Ngọn Cửu Chân, Ðô Lung chạy từ Ðạo huyện tỉnh Hồ Nam tới Gia huyện tỉnh Quảng Tây.
– Ngọn Quế Dương từ Toàn huyện tỉnh Hồ Nam tới huyện Quến Lâm tỉnh Quảng Tây. Lập tức tôi thuê xe, đi một vòng thăm tất cả các núi này. Tôi đi mất mười ngày, gần 1500 cây số.
Như vậy là Ngũ Lĩnh có thực, nay có núi đã đổi tên, có núi vẫn giữ tên cũ. Một câu hỏi đặt ra: Tại sao khi vua Minh phân chia từ Ngũ Lĩnh về Nam thuộc Lộc Tục, mà lĩnh địa Việt tới hồ Ðộng Ðình, mà hồ ở phía Bắc núi đến mấy trăm cây số. Tôi giải đoán như thế này:
– Một là vua Minh tế trời trên núi Ngũ Lĩnh là nơi ngài gặp tiên, rồi chia địa giới. Nhưng bấy giờ dân chưa đông, mà sông Trường Giang rộng mênh mông, sóng lớn quanh năm, nên vua Nghi chỉ giữ tới Bắc ngạn mà thôi. Còn vua Kinh Dương thì sinh trưởng vùng này, lại nữa lấy con vua Ðộng Ðình (một tiểu quốc), nên thừa kế luôn vùng đất của nhạc gia.
– Hai là dân chúng Nam ngạn Trường Giang với vùng Nam Ngũ Lĩnh vốn cùng một khí hậu, phong tục, nên họ theo về Nam, không theo về Bắc, thành thử hồ Ðộng Ðình mới thuộc lĩnh địa Việt.
Kết luận: Quả có núi Ngũ Lĩnh phân chia Nam, Bắc Trung Quốc hiện thời, vậy có thể núi này đúng là nơi phân chia lãnh thổ Văn Lang và Trung Quốc khi xưa. Ánh sáng đã soi vào nghi vấn huyền thoại.
2. Thiên Ðài, nơi tế cáo của vua Minh
Tương truyền vua Ðế Minh lập đàn tế cáo trời đất trên núi Quế Dương, phân chia lãnh thổ Lĩnh Bắc tức Trung Quốc, Lĩnh Nam tức Ðại Việt. Ðàn tế đó gọi là Thiên Ðài. Nhưng dãy núi Quế Dương có mấy chục ngọn núi nhỏ, không biết ngọn Thiên Ðài là ngọn nào, trên bản đồ không ghi. Sau tôi hỏi thăm dân chúng thì họ chỉ cho tôi thấy núi Thiên Ðài nằm gần bên bờ Tương Giang.
Thiên Ðài là ngọn đồi nhỏ, cao 179 mét, đỉnh tròn, có đường thoai thoải đi lên. Trên đỉnh có ngôi chùa nhỏ, nay để hoang. Tuy chùa được cấp huyện bảo tồn, nhưng không có tăng ni trụ trì. Chùa xây bằng gạch nung, mái lợp ngói. Lâu ngày chùa không được tu bổ, nên trên mái nhiều chỗ ngói bị vỡ, bị khuyết. Tường mất hết vữa, gạch bị mòn, nhiều chỗ gần như lủng sâu. Duy nền với cổng bằng đá là còn nguyên, tuy nhiều chỗ đá bị bong ra. Bên trong, cột, kèo bằng gỗ đã nứt nẻ khá nhiều.
Tại thư viện Hồ Nam, tôi tìm được một tài liệu rất cũ, giấy hoen ố, nhưng chữ viết tay như phượng múa rồng bay, gồm 60 trang. Ðầu đề ghi:
Thiên Ðài di sự lục
Trinh Quán tiến sĩ Chu Minh Văn soạn
Trinh Quán là niên hiệu của vua Ðường Thái Tông từ năm Ðinh Hợi (627) đến Ðinh Mùi (647), nhưng không biết Chu đỗ Tiến sĩ năm nào?
Tuy sách do Chu Minh Văn soạn, nhưng dường như bản nguyên thủy không còn. Bản này là người sau sao chép lại vào đời Thanh Khang Hy. Nội dung sách có ba phần: Phần của Chu Minh Văn soạn, phần chép tiếp theo Chu Minh Văn của một sư ni pháp danh Ðàm Chi, không rõ chép vào bao giờ. Phần thứ ba chép pháp danh các vị trụ trì từ khi lập chùa tới đời Khang Hy (1662-1722).
Chu Minh Văn là tiến sĩ đời Ðường, nên văn của ông thuộc loại văn cổ rất súc tích, đầy những điển cố, cùng những thành ngữ lấy trong Tứ Thư, Ngũ Kinh cùng kinh Phật. Nhân viên quản thủ thư viện thấy tôi đọc dễ dàng, chỉ lướt qua là hiểu ngay, ông ta ngạc nhiên khâm phục vô cùng. Nhưng nếu ông biết rằng tôi chỉ được học những loại văn đó từ hồi sáu bẩy tuổi, thì ông sẽ hết phục! Tài liệu Chu Minh Văn cũng nhắc lại việc vua Minh đi tuần thú phương Nam, kết hôn với nàng tiên, sinh ra Lộc Tục. Vua lập đàn tại núi này tế cáo trời đất, vì vậy đài mang tên Thiên Ðài, núi cũng mang tên Thiên Ðài sơn. Minh Văn còn kể thêm: Cổ thời, trên đỉnh núi chỉ có Thiên Ðài thờ vua Ðế Minh, vua Kinh Dương. Ðến thời Ðông Hán, một tướng của vua Bà tên Ðào Hiển Hiệu được lệnh rút khỏi Trường Sa. Khi rút tới Quế Dương, ông cùng nghìn quân lên Thiên Ðài lễ, nghe người giữ đền kể sự tích xưa. Ông cùng quân sĩ nhất quyết tử chiến, khiến Lưu Long thiệt mấy vạn người mới chiếm được núi. Về đời Ðường, để xóa vết tích Việt, Hoa cùng Nam, Bắc, các quan được sai sang đô hộ Lĩnh Nam mới cho xây ngôi chùa tại đây.
Tôi biết vua Bà là vua Trưng, còn tướng Ðào Hiển Hiệu là em con chú của Bắc bình vương Ðào Kỳ, tước phong Quốc công, giữ chức Hổ Nha đại tướng quân. Bà Hoàng Thiều Hoa chỉ huy trận rút lui khỏi khu Trường Sa, hồ Ðộng Ðình, đã sai Ðào Hiển Hiệu đi cản hậu, đóng nút chận ở Thiên Ðài, đợi khi quân Lĩnh Nam rút hết, sẽ rút sau. Nhưng Ðào Hiển Hiệu cùng chư quân lên núi thấy di tích thời Quốc tổ, Quốc mẫu, đã không chịu lui quân, tử chiến, khiến quân Hán chết không biết bao nhiêu mà kể tại đây.
Ngoài cổng chùa có hai đôi câu đối:
Thoát thân Nam thành xưng sư tổ,
Thọ pháp Tây Thiên diễn Phật kinh.
Hai câu này ngụ ý ca tụng Thái tử Tất Ðạt Ða đang đêm ra khỏi thành đi tìm lẽ giải thoát sau đó đắc pháp ở Tây Thiên, đi giảng kinh.
Tam bảo linh ứng phong điều vũ thuận,
Phật công hiển hách quốc thái dân an.
Hai câu này ngụ ý nói: Tam bảo linh thiêng, khiến cho gió hòa, mưa thuận, đó là công lao của nhà Phật khiến quốc thái dân an.
Nơi có dấu vết Thiên Ðài, còn đôi câu đối khắc vào đá:
Thiên Ðài đại đại phân Nam Bắc,
Lĩnh địa niên niên dữ Việt Thường.
Nghĩa là: Từ sau vụ tế cáo ở đây, đài thành Thiên Ðài, biết bao thời, phân ra Nam, Bắc. Núi Ngũ Lĩnh năm này qua năm khác với dòng giống Việt Thường.
Chỗ miếu thờ Ðào Hiển Hiệu có đôi câu đối:
Nhất kiếm Nam hồ, kinh Vũ đế,
Thiên đao Bắc lĩnh, trấn Lưu Long.
Nghĩa là: Một kiếm đánh trận ở phía Nam hồ Ðộng Ðình làm kinh tâm vua Quang Vũ nhà Hán, một nghìn đao thủ ở Bắc núi Ngũ Lĩnh trấn Lưu Long.
Kết luận: Như vậy việc vua Ðế Minh tế cáo trời đất là có thực. Vì có Thiên Ðài, nên thời Lĩnh Nam mới có trận đánh hồ Ðộng Ðình. Hai sự kiện đó chứng tỏ lĩnh địa Văn Lang xưa quả tới Ngũ Lĩnh, hồ Ðộng Ðình.
3. Cánh đồng Tương.
Có hai huyền sử nói về cánh đồng Tương:
– Một là Quốc tổ dẫn năm mươi con xuống biển. Quốc mẫu dẫn năm mươi con lên núi, mỗi năm tái hội nhau trên cánh đồng Tương một lần.
– Hai là Quốc tổ, Quốc mẫu truyền các hoàng tử đi bốn phương qui dân lập ấp mỗi năm hội tại cánh đồng Tương một lần.
Tôi đoán: Cả hai vị Quốc tổ Kinh Dương, Lạc Long sau khi kết hôn, đều đem Quốc mẫu lên núi Tam Sơn trên hồ Ðộng Ðình hưởng thanh phúc ba năm. Vậy thì cánh đồng Tương sẽ gần đâu đó quanh hồ Ðộng Ðình.
Phía Nam hồ Ðộng Ðình là sông Tương Giang, chảy theo hướng Nam Bắc dài 811 cây số, lưu vực tới 92.500 cây số vuông, chẻ đôi tỉnh Hồ Nam với Quảng Tây. Vậy cánh đồng Tương sẽ nằm trong lưu vực Tương Giang.
Tôi thuê thuyền đi từ cảng Dương Lâm nơi phát xuất ra Tương Giang là hồ Ðộng Ðình, xuống Nam, qua Tương Âm tôi dừng lại, nghiên cứu địa thế cùng thăm chùa Bạch Mã. Ðây là địa phận quận Ích Dương. Vô tình tôi tìm ra một nhánh sông Âu Giang và một cái hồ rất lớn, vào mùa nước lớn rộng tới 4-5 mẫu, vào mùa nước cạn chỉ còn 2-3 mẫu mà thôi. Suốt lộ trình từ hồ Ðộng Ðình trở xuống, trên sông Tương cũng như hai bên bờ chim âu bay lượn khắp nơi. Ðặc biệt trên Âu giang, Âu hồ giống chim này càng nhiều vô kể. Từ Âu Giang, tôi trở lại sông Tương, xuôi tới Trường Sa, thủ phủ của Hồ Nam, rồi tới các quận lồ Tương Ðàm, Chu Châu, Hành Dương, Quế Dương. Không khó nhọc tôi tìm ra cánh đồng Tương, tức là vùng trũng phía Tây ngạn, giới hạn phía Bắc là hồ Ðộng Ðình, Nguyên giang. Phía Nam là Linh Lăng, Hành Nam. Phía Tây là vùng Chiêu Dương, Lãnh Thủy. Nhưng nay cánh đồng Tương chỉ còn khu vực tứ giác: Tương Giang, Nguyên Giang, Liên Thủy và Thạch Khê Thủy.
Sau khi tìm ra cánh đồng Tương, Thiên Ðài, cùng những đàn chim âu, tôi giải đoán như thế này:
“Quốc tổ Lạc Long kết hôn với công chúa con Ðế Lai, hẳn công chúa cũng có tên. Nhưng vì lâu ngày, người ta không nhớ được tên ngài, nên đã lấy con chim Âu, rất hiền hòa, xinh đẹp ở vùng hồ Ðộng Ðình, Tương Giang mà gọi tên là Âu Cơ (Cơ là bà vợ vua). Vì người ta gọi Quốc mẫu là Âu Cơ, thì họ nghĩ ngay đến Quốc mẫu sinh con. Quốc mẫu là chim âu, thì phải đẻ ra trứng. Còn con số một trăm, là con số triết học Việt-Hoa dùng để chỉ tất cả. Như trăm bệnh là tất cả các bệnh, trăm họ là toàn dân. Trăm con, có nghĩa là tất cả dân trong nước đều là con của Quốc mẫu”.
Kết luận: Ðã có cánh đồng Tương, thì truyện Quốc tổ, Quốc mẫu hẹn mỗi năm hội tại đây một lần là có. Khi sự kiện có núi Ngũ Lĩnh, có Thiên Ðài, nay chứng cớ cánh đồng Tương được kiểm điểm, thì lĩnh địa của tộc Việt xưa quả tới hồ Ðộng Ðình.
4. Hồ Ðộng Ðình và Tam Sơn.
Hồ Ðộng Ðình nằm ở phía Nam sông Trường Giang. Hồ được coi như nơi phát tích ra tộc Việt. Ðịa khu Bắc sông Trường Giang được gọi là tỉnh Hồ Bắc, tức đất Kinh Châu thủa xưa. Ðịa khu phía Nam sông Trường Giang được gọi là tỉnh Hồ Nam. Hồ Ðộng Ðình nằm trong tỉnh Hồ Nam. Hồ thông với sông Trường Giang bằng hai con sông. Cho nên người ta coi hồ như nơi chứa nước sông Trường Giang, rồi đổ vào cho Tương Giang. Trên Bắc ngạn hồ có núi Tam Sơn. Tôi đã lên đây ba lần. Tương truyền các bà Trưng Nhị, Trần Năng, Hồ Ðề, Phật Nguyệt đánh chiếm Trường Sa vào ngày đầu năm, vì vậy tôi cũng tới đây vào dịp này để thấy rõ phong cảnh, còn tả trận đánh trong bộ Cẩm Khê di hận (6). Hồ rộng 3915 cây số vuông, độ sâu về mùa cạn là 38,5 mét, về mùa nước lớn là 39,20 mét.
Tra trong chính sử, thì quả hồ Ðộng Ðình thuộc lĩnh địa Văn Lang. Như trên đã nói, triều đại Thần Nông Bắc đến đời vua Du Võng thì mất vào năm 2696 trước Tây lịch, chuyển sang thời đại Hoàng Ðế. Sử gia Trung Quốc cho rằng Hoàng Ðế là tổ lập quốc. Nói theo triết học Tây phương, thì vua Du Võng gốc từ Thần Nông thuộc nông nghiệp cư trú trong vùng đồng bằng, ở phương Nam, lấy hỏa làm biểu hiệu nên còn gọi là Viêm Ðế. Còn vua Hoàng Ðế gốc ở dân du mục, săn bắn, từ phương Bắc xuống. Dân du mục nghèo, nhưng giỏi chinh chiến. Dân nông nghiệp giầu, nhưng không giỏi võ bị nên bị thua.
Bộ Sử Ký của Tư Mã Thiên, quyển 1, Ngũ Ðế bản kỷ chép rằng:
“… Thời vua Hoàng Ðế, họ Thần Nông (Bắc) đã suy, chư hầu chém giết lẫn nhau, khiến trăm họ khốn khổ vô cùng. Vua Thần Nông không đủ khả năng chinh phục. Vua Hiên Viên Hoàng Ðế thao luyện can qua, chinh phục những chư hầu hung ác. Vì vậy các nơi theo về rất đông. Trong các chư hầu, thì Sưu Vưu mạnh nhất.
Vua Du Võng triều Thần Nông định đem quân xâm lăng chư hầu, nhưng chư hầu chỉ tuân lệnh Hoàng Ðế. Vua Hoàng Ðế tu sửa đức độ, luyện tập binh mã, vỗ về trăm họ, giúp đỡ bốn phương, luyện tập thú dữ rồi đại chiến với vua Du Võng ở Bản Tuyền, thành công.
Sưu Vưu làm loạn, không tuân đế hiệu. Hoàng Ðế triệu tập chư hầu, cùng Sưu Vưu đại chiến ở Trác Lộc, bắt sống Sưu Vưu. Chư hầu tôn ngài làm Thiên tử thay họ Thần Nông. Trong thiên hạ, nơi nào không thuận vua Hoàng Ðế đem quân chinh phạt.
Lãnh thổ của Hoàng Ðế, Ðông tới biển, vùng núi Hoàn Sơn, Ðại Tông. Phía Tây tới núi Không Ðộng, Kê Ðầu. Nam tới Giang, Hùng, Tương…” (7).
Sông Giang đây tức là sông Trường Giang. Hùng đây là Hùng Nhĩ sơn, Tương là Tương Sơn. Bùi Nhân đời Tống tập giải Sử Ký nói rằng Tương Sơn thuộc Trường Sa.
Kết luận: Từ chính sử, huyền sử đều cho biết lĩnh địa Văn Lang tới hồ Ðộng Ðình. Khi vua Hoàng Ðế dứt triều Thần Nông Bắc, thì triều Thần Nông Nam tức hộ Hồng Bàng còn kéo dài tới 2439 năm nữa. Lĩnh thổ Trung Quốc thời Hoàng Ðế cũng chỉ tới sông Trường Giang. Từ Nam bao gồm khu Trường Sa hồ Ðộng Ðình vẫn thuộc Văn Lang.
Khi chính sử ghi chép như vậy, thì việc Quốc tổ, Quốc mẫu với hồ Ðộng Ðình, núi Tam Sơn, không còn lại huyền thoại nữa, mà thành sự thực lịch sử. Vậy truyện các ngài lên núi hưởng thanh phúc nên ghi vào chính sử.
Biên giới lĩnh địa tộc Việt thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch.
Sử Hán-Việt đều ghi rằng vào thế kỷ thứ nhì trước Tây lịch, thời Triệu Ðà cai trị lĩnh địa tộc Việt, biên giới vẫn còn ở vùng Trường Sa, hồ Ðộng Ðình.
Sử Hán, sử Việt đều chép chi tiết giống nhau về vụ Triệu Ðà lập quốc ở lãnh thổ Lĩnh Nam. Tần Thủy Hoàng sai Ðồ Thư mang quân sang đánh Âu Lạc, chiếm được vùng đất phía Bắc, lập làm ba quận: Nam Hải (Quảng Ðông và một phần Phúc Kiến), Quế Lâm (Quảng Tây, Hồ Nam và một phần Quý Châu), Tượng Quận (Vân Nam và một phần Quý Châu). Vua An Dương sai Trung tín hầu Vũ Bảo Trung và Cao cảnh hầu Cao Nỗ đem quân chống, giết được Ðồ Thư, tiêu diệt nửa triệu quân Tần. Tuy vậy vua An Dương cũng không chiếm lại vùng đất đã mất.
Sau nhân thời thế loạn lạc, một viên quan Tần là Triệu Ðà trấn vùng Nam Hải, đem quân chiếm vùng Tượng Quận, Quế Lâm, rồi dùng gián điệp trong vụ án Mồ Châu-Trọng Thủy mà chiếm được Âu Lạc, lập ra nước Nam Việt. Lĩnh thổ nước Nam Việt gồm những vùng nào? Không một sử gia ghi chép rõ ràng. Nhưng cứ những sự kiện lẻ tẻ, ta cũng có thể biết rằng lĩnh địa Nam Việt là lĩnh địa thời Văn Lang.
Trong khi Triệu Ðà lập nghiệp ở phương Nam, thì cuộc nội chiến ở phương Bắc chấm dứt: Hạng Vũ, Lưu Bang diệt Tần, rồi Lưu Bang thắng Hạng Vũ lập ra nhà Hán. Lưu Bang lên ngôi vua, sai Lục Giả sang phong chức tước cho Triệu Ðà. Ðúng ra Triệu Ðà cũng không chịu thần phục nhà Hán, nhưng họ hàng, thân thuộc, mồ mả của Triệu Ðà đều ở vùng Chân Ðịnh. Triệu Ðà sợ nhà Hán tru diệt họ hàng, cùng đào mồ cuốc mả tổ tiên lên mà phải lùi bước.
Năm 183 trước Tây lịch, Cao Tổ nhà Hán là Lưu Bang chết, Lã Hậu chuyên quyền, cấm bán hạt giống, thú vật cái, kim khí sang Nam Việt. Triệu Ðà không thần phục nhà Hán, xưng đế hiệu, rồi đem quân đánh Trường Sa, Nam Quận.
Kết luận: Trường Sa là quận biên cương của Hán, vậy ít nhất lãnh thổ Nam Việt, Bắc tới Trường Sa. Nam Quận là quận ở phía Bắc sông Trường Giang. Mà Nam Quận là quận biên cương Hán, thì biên giới Nam Việt ít nhất tới Nam ngạn sông Trường Giang.
6. Lĩnh địa về thời vua Trưng (39-43).
Trong những năm 1978-1979 khi dẫn phái đoàn y khoa nghiên cứu tại các tỉnh cực Nam Trung Quốc như Quảng Ðông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu, tôi tìm ra khắp các tỉnh này, không ít thì nhiều đều có đạo thờ vua Bà. Nhưng tôi không tìm được tiểu sử vua Bà ra sao. Ngay những cán bộ Trung Quốc ở địa phương, họ luôn đề cao vua Bà, mà họ cũng chỉ biết lờ mờ rằng vua Bà là người nổi lên chống tham quan. Khắp bốn tỉnh, tôi ghi chú được hơn trăm đền, miếu thờ những tướng lĩnh thời vua Bà.
Bây giờ tôi lại tìm thấy ở Hồ Nam nhiều di tích về đạo thờ vua Bà hơn. Tại thư viện bảo tồn di tích cổ, tôi tìm thấy một cuốn phổ rất cổ, soạn vào thế kỷ thứ tám chép sự tích Nữ vương Phật Nguyệt như sau:
Ngày xưa, Ngọc Hoàng thượng đế ngự trên điện Linh Tiêu, có hai công chúa đứng hầu. Vì sơ ý, hai công chúa đánh vỡ chén ngọc. Ngọc Hoàng thượng đế nổi giận lôi đình, truyền đầy hai công chúa xuống Hạ giới. Hai công chúa đi đầu thai được mấy ngày, thì tiên-lại giữ sổ tiên giới tâu rằng có 162 tiên đầu thai xuống theo hai công chúa.
Ngọc Hoàng thượng đế sợ công chúa làm loạn ở Hạ giới, ngài mới truyền Thanh Y đồng tử đầu thai theo để dẹp loạn. Thanh Y đồng tử sợ địch không lại hai công chúa, có ý ngần ngừ không dám đi. Ngọc Hoàng thượng đế truyền Nhị-thập bát tú đầu thai theo.
Thanh Y đồng tử đầu thai, sau là vua Quang Vũ nhà Hán. Nhị-thập bát tú bát tú đầu thai thành hai mươi tám vị văn thần, võ tướng thời Ðông Hán.
Còn hai công chúa đầu thai xuống quận Giao Chỉ, vào nhà họ Trưng. Chị là Trưng Trắc, em là Trưng Nhị. Lúc Trưng Trắc sinh ra có hương thơm đầy nhà, lớn lên thông minh quán chúng, có sức khỏe bạt sơn cử đỉnh; được gả cho Ðặng Thi Sách.
Thi Sách làm phản, bị Thái thú Tô Ðịnh giết chết. Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị phất cờ khởi nghĩa, được 162 anh hùng các nơi nổi lên giúp sức, nên chỉ trong một tháng chiếm hết sáu quận Trung Quốc ở phía Nam sông Trường Giang: Cửu Chân, Nhật Nam, Giao Chỉ, Quế Lâm, Tượng Quận, Nam Hải. Chư tướng tôn Trưng Trắc lên làm vua, thường gọi là vua Bà.
Vua Quang Vũ nhà Ðông Hán sai Phục Ba tướng quân Tân tức hầu, Long Nhương tướng quân Thận hầu Lưu Long đem quân dẹp giặc. Vua Bà sai Nữ vương Phật Nguyệt tổng trấn hồ Ðộng Ðình. Mã Viện, Lưu Long bị bại. Vua Quang Vũ truyền Nhị-thập bát tú nghênh chiến, cũng bị bại. Nữ vương Phật Nguyệt phép tắc vô cùng, một tay nhổ núi Nga Mi, một tay nhổ núi Thái Sơn, đánh quân Hán chết xác lấp sông Trường Giang, hồ Ðộng Ðình. Oán khí bốc lên đến trời.
Ngọc Hoàng thượng đế sai Thiên binh, Thiên tướng trợ chiến, cũng bị bại. Ngài phải sai thần Du Liệt sang Tây phương cầu cứu Phật Như Lai. Ðức Phật sai mười tám vị Kim Cương, ba nghìn La Hán trợ chiến cũng bị bại. Cuối cùng ngài truyền Quan Thế Âm bồ tát tham chiến. Nữ vương Phật Nguyệt với Quan Thế Âm đấu phép ba ngày ba đêm, bất phân thắng bại. Sau Quan Thế Âm thuyết pháp, Nữ vương Phật Nguyệt giác ngộ, bỏ đi tu.
Ta nhân ngày lành, viết lại truyện xưa, xin dâng đôi câu đối:
Tích trù Ðộng Ðình uy trấn Hán,
Danh lưu thanh sử lực phù Trưng.
(Một trận Ðộng Ðình uy rung Hán
Tên còn trong sử sức phò Trưng.)
Như thế, tôi đã tìm ra được: Ðạo thờ vua Bà tại năm tỉnh Nam Trung Quốc là di tích của lòng tôn kính thờ anh hùng dân tộc của tộc Việt trên lãnh thổ cũ của người Việt còn sót lại. Vua Bà, mà người Trung Hoa thờ như một thứ tôn giáo, chính là vua Trưng.
Kết luận: Quả có Nữ vương Phật Nguyệt đánh trận hồ Trường Sa hồ Ðộng Ðình. Mà có trận hồ Ðộng Ðình thì lãnh thổ thời Lĩnh Nam quả tới phía Nam sông Trường Giang.
Huyền sử nói rằng: Khi bà Trưng Nhị cùng các tướng Trần Năng, Hồ Ðề, Phật Nguyệt, Lại Thế Cường đánh Trường Sa vào đầu năm Kỷ Hợi (39 sau Tây lịch), thì nữ tướng Trần Thiếu Lan tử trận; được mai táng ở ghềnh sông Thẩm Giang (8). Thẩm Giang chính là đoạn sông ngắn ở Bắc, tiếp nối với hồ Ðộng Ðình. Một cuốn phổ khác, chép vào thời Nguyễn nói rằng: Các sứ thần Lý, Trần, Lê khi qua đây đều có sắm lễ đến cúng miếu thờ bà Trần Thiếu Lan. Cho nên năm 1980, tôi đã đến đây tìm hiểu. Không khó nhọc, tôi tìm ra trong cuốn Ðịa phương chí, do sở du lịch Trường Sa cung cấp, một đoạn chép:
“Miếu thờ liệt nữ Trần Thiếu Lan ở đầu sông Tương. Hồi cách mạng văn hóa bị phá hủy. Tượng đồng bị nấu ra. Vệ binh đỏ phá luôn cả bia đá.” Tôi tìm tới nơi, thì miếu chỉ còn lại cái nền bằng đá ong, mộ vẫn còn.(9)
Kết luận: Thời Lĩnh Nam quả có việc Trưng Nhị, Trần Năng, Hồ Ðề đánh trận Trường Sa, trong trận, nữ tướng Trần Thiếu Lan tuẫn quốc. Khi có trận đánh này, thì lãnh địa thời Lĩnh Nam quả gồm có Trường Sa, hồ Ðộng Ðình.
7. Nghiên cứu những khai quật
Vào những năm 1964-1965, giáo sư Thạc sĩ luật khoa Vũ Văn Mẫu đang soạn thảo tài liệu về cổ luật Việt Nam. Người giúp giáo sư Mẫu đọc sách cổ là Hoàng triều Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Giác. Cụ Giác tuy thông hiểu kinh điển, thư tịch cổ, nhưng lại không biết ngoại ngữ, cùng phương pháp phân tích tổng hợp Tây phương. Cụ giới thiệu tôi với giáo sư mẫu. Tôi với cụ đã giúp giáo sư Mẫu đọc, soạn các thư tịch liên quan đến cổ luật. Chính vì vậy tập tài liệu ”Cổ luật Việt Nam và tư pháp sử” có chương mở đầu ”Liên hệ giữa nguồn gốc dân tộc và Cổ luật Việt Nam” (10). Bấy giờ tôi còn trẻ, lại không có đủ tài liệu khai quật của Trung Quốc, của Bắc Việt Nam, nên có nhiều chi tiết sai lầm nhỏ. Hôm nay đây, tôi xin lỗi anh linh Hoàng triều Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Giác, anh linh giáo sư Vũ Văn Mẫu, xin lỗi các vị đồng nghiệp hiện diện, xin lỗi các vị sinh viên về những sai lầm đó.
Triều đại Hồng Bàng của tộc Việt xuất phát từ năm 2879 trước Tây lịch, tương đương với thời đại đồ đá mài (le néolithique), tức cuối thời đại văn hóa Bắc Sơn (11). Trong những khai quật về thời đại này tại Bắc Việt, Ðông Vân Nam, Quảng Ðông, Hồ Nam, người ta đều tìm được những chiếc rìu thiết diện hình trái soan, trong khi tại Nhật, Bắc Trường Giang lại chỉ tìm được loại rìu thiết diện hình chữ nhật, chứng tỏ vào thời đó, có một thứ văn hóa tộc Việt giống nhau.
Sang thời đại văn hóa Ðông Sơn (12) hay đồ đồng (âge du bronze). Trong thời gian này đã tìm được trống đồng Ðông Sơn bên bờ sông Mã (Thanh Hóa). Sự thực trống đồng đã tìm thấy ở toàn bộ các tỉnh Nam Trường Giang như Hồ Nam, Quý Châu, Vân Nam, Quảng Ðông, Quảng Tây; Nam Dương, Lào (13), Bắc và Trung Việt. Nhưng ở Nam Dương, Lào rất ít. Nhiều nhất ở Bắc Việt rồi tới Vân Nam, Lưỡng Quảng. Phân tích thành phần, gần như giống nhau:
Ðồng 55%, thiếc 15-16%, chì 17-19%, sắt 4%. Một ít vàng, bạc.
Khảo về y phục, mồ mả, cùng xương trong các ngôi mộ, qua các thời đại, cho đến hết thế kỷ thứ 1 sau Tây lịch, tôi thấy trong các vùng Nam Trường Giang cho đến Trung, Bắc Việt, cùng Lào, Thái đều giống nhau.
Tổng kết: Tộc Việt quả có lĩnh địa Bắc tới hồ Ðộng Ðình, Tây tới Tứ Xuyên như cổ sử nói.
V. kết luận
Các bạn đã cùng tôi đi vào những chi tiết từ huyền thoại, huyền sử, cổ sử cùng triết học, suy luận để tìm về nguồn gốc dân tộc Việt Nam. Trong chính sử Việt đều ghi rõ ràng về nguồn gốc tộc Việt. Hồi thơ ấu, tôi sống bên cạnh những nhà Nho, chỉ đọc sách chữ Hán của người Hoa, người Việt viết. Mà những sách này đều chép rằng tộc Việt gồm có trăm họ khác nhau, mang tên Bách Việt. Những tên như Âu Việt, Lạc Việt, Ðông Việt, Nam Việt, Việt Thường đều thuộc Bách Việt cả. Cái tên trăm họ, hay trăm Việt (Bách Việt) đều phát xuất từ huyền thoại nói vua Lạc Long sinh ra trăm con. Trăm có nghĩa là toàn thể, tất cả, chứ không hoàn toàn là con số như ta tưởng ngày nay (14).
– Từ cổ, tộc Việt sống rải rác từ phía Nam sông Trường Giang, xuống mãi vịnh Thái Lan.
– Sau này tộc Việt, tộc Mã đã giao tiếp với nhau ở vùng Kampuchea, Nam Việt Nam. Tộc Việt hỗn hộp với tộc Ấn ở phía tây Thái Lan.
“- Giống Thái, một trong Bách Việt chính là tộc Thái từ Tượng Quận, Bắc Việt di chuyển xuống lập ra nước Lào, nước Thái.
“- Người Việt từ sông Trường Giang, từ Phúc Kiến đi xuống Bắc Việt, không có nghĩa ở Bắc Việt không có giống Việt, phải đợi họ di cư xuống mới có. Mà có nghĩa là người Việt di chuyển trong đất Việt.
(1)Diễn văn khai mạc niên khóa 1992-1993 tại viện Pháp-Á (Institut Franco-Asiatique) ngày 10-10-1992.
(2)Sau này được tôn thụy hiệu là vua Lục Dương.
(3)Như vậy vua Lạc Long lấy con gái của anh con bác.
(4)Ðộc giả có thể tìm đọc tài liệu nghiên cứu này trong phần bạt Quyển 1, Anh hùng Lĩnh Nam do Nam Á Paris xuất bản 1987 mang tên ”Bản phụ chú nghiên cứu về nỏ thần”.
(5)Phương pháp và máy móc mà các giáo sư Tarentino, Vareilla Pascale với tôi dùng để biện biệt những bộ xương khai quật cổ mộ vùng Hồ Nam, Vân Nam, Quảng Ðông, Quý Châu không khác các chuyên viên trong Ủy ban tìm kiếm tử sĩ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã sử dụng. Có điều các chuyên viên Hoa Kỳ gặp nhiều khó khăn hơn, vì phải đi vào chi tiết từng cá nhân, còn chúng tôi chỉ phân chủng loại.
(6)Xin xem Cẩm Khê di hận, cùng tác giả do Nam Á Paris xuất bản 1992, để biết hai trận hồ Ðộng Ðình. Một trận do Chu Tái Kênh, Ðinh Xuân Hoa, Phật Nguyệt, Ðinh Bạch Nương, Ðinh Tĩnh Nương, Quách Lăng đánh với Lưu Long, Mã Viện. Một trận do Hoàng Thiều Hoa cùng với các tướng trên đánh với mười hai đại tướng quân Hán.
(7)Tư Mã Thiên, Sử Ký, quyển 1, Ngũ Ðế bản kỷ, Trung Hoa thư cục xuất bản 1959, trang 3-6.
(8)Ðộc giả muốn biết chi tiết trận đánh lịch sử này, xin đọc Ðộng Ðình hồ ngoại sử, cùng tác giả, do Nam Á Paris xuất bản (1990).
(9)Xin đọc tài liệu ”Mùa Xuân trên hồ Ðộng Ðình tưởng nhớ Trưng Vương” trong phần bạt Anh hùng Lĩnh Nam, quyển 2, cùng tác giả, do Nam Á xuất bản 1987.
(10)Vũ Văn Mẫu, Cổ luật Việt Nam và Tư pháp sử, quyển thứ nhất, tác giả xuất bản 1973, trang 9-51.
(11)Chữ văn hóa Bắc Sơn ở đây chỉ có ý nghĩa rằng cuộc khai quật ở núi Bắc Sơn (Lạng Sơn), đã tìm thấy cổ vật thời đồ đá.
(12)Chữ văn hóa Ðông Sơn ở đây để chỉ cuộc khai quật ở Ðông Sơn đã tìm thấy đồ đồng thời đồ đồng.
(13)Hè năm 1992 sau khi cùng phái đoàn Pháp du khảo về cây Phản phì (trị Cholestérol) ở Vân Nam, thời gian còn lại, tôi đi khảo cứu xương người, cùng các khai quật ở Vân Nam (Trung Quốc), các tỉnh Bắc Thái như Nùng Khai, Sakhon Nakhon, Sakhon Thanom, U-Bon, U-Don Tha-Ni. Tôi tìm lại được hai trống đồng thời vua Trưng, một tại Miến Ðiện, một ở Vân Nam, để trong bảo tàng viện địa phương. Tôi mất rất nhiều tiền, cùng trăm nghìn khó khăn mới mua được, và đưa lọt về Paris. Tôi đã tìm ra nguồn gốc hai trống đồng Vân Nam cùng Miến Ðiện như sau: Hồi Trương Phụ, Mộc Thạch đánh nhà Hồ, họ cướp về một số trống đồng. Mộc Thạch cất ở Mộc Vương phủ Vân Nam. Năm 1659 Vĩnh Lịch hoàng đế được Mộc Vương cuối phò lên làm vua ở Vân Nam, bị Ngô Tam Quế dẫn quân Thanh đánh phải chạy vào Miến Ðiện. Năm 1661, người Miến Ðiện bắt hoàng đế Vĩnh Lịch nộp cho Ngô Tam Quế. Ngô Tam Quế chia một số báu vật tại Mộc Vương phủ cho Miến Ðiện, trong đó có mấy trống đồng họ Mộc cướp từ Việt Nam về. Vì vậy tôi không kể đến trống đồng Miến Ðiện, vì đó là trống đồng Việt Nam.
(14)Chữ trăm trong ngôn ngữ Việt có rất nhiều nghĩa.
“Có nghĩa là đời người như:
Trăm năm trong cõi người ta.
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
(Ðoạn Trường Tân Thanh)
Trăm năm se sợi chỉ hồng,
Bắt người tài sắc buộc trong khung trời.
Trăm năm, trăm tuổi trăm chồng,
Hễ ai có bạc thì bồng trên tay.
(Ca dao)
“Có nghĩa là chết:
Khi nào cụ trôi trăm năm đi rồi.
Nhân sinh bách tuế vi kỳ (Người ta sinh ra, lấy trăm năm làm hẹn)
Trăm năm như cõi trời chung,
Có nghề cũng phải có công mới thành.
(Ca dao)
“Có nghĩa là tất cả:
Trăm họ, hay trăm bệnh
Trăm hoa đua nở mùa xuân,
Cớ sao cúc lại muộn tuần thế kia?
(Ca dao)
Trăm dâu đổ đầu tằm
(Tục ngữ)
Trăm con trong huyền sử Việt hay Bách Việt có nghĩa này.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s